Murupolku-navigointi

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia

varten:

– Kata Safety Oy:n ja asiakkaan välisen sopimussuhteen

hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen

– Palveluiden tuottaminen

– Luottotietojen tarkastaminen

– Laskutus, maksujen valvonta ja perintä

– Asiakasviestintä

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

– Nimi

– Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

– Yksilöintitiedot (kuten asiakasnumero)

– Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

– Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden

ja palveluiden tilaus-, osto-, keskeytys-, peruutus- ja

toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot)

– Laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta

koskevat tiedot

– Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, sähköiset

asiointilomakkeet ja kirjeet)

– Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden

ja verkkosivuston käytön yhteydessä, puhelimitse, tapaamisissa

tai muun asioinnin ja sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla

olevista tietolähteistä kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin

ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A) Manuaalinen aineisto

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään

sekä teknisiä että ohjelmallisia

keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä

käyttävällä henkilöllä on

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain

määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä

laajuudessa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään

sekä teknisiä että ohjelmallisia

keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä

käyttävällä henkilöllä on

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain

määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä

laajuudessa.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on

merkitty rekisteriin.

Oikeus vaatia tiedon korjausta:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä

tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee

toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018

lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa

käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen

käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus

kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa,

markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten.

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 25.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä: Kata Safety Oy

Tinurinpolku 1

80400 YLÄMYLLY

FINLAND

janne@kata.fi

Yhteyshenkilö: Janne Rahunen

p. 045 196 4006

Tinurinpolku 1

80400 YLÄMYLLY

FINLAND

janne@kata.fi

 

Rekisterin nimi: Kata Safety Oy:n asiakasrekisteri